Sálvora

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Nome galego de muller.

Pronuncia

...

Variantes e outras formas

...

Orixe e significado

É o nome dunha illa na ría de Arousa.

Hipocorísticos

...

Equivalencias noutras linguas

...

Nomes relacionados

...

Galegos con sona

...

Topónimos relacionados

  • Illa de Sálvora, na ría de Arousa.

Outros datos de interese

...

Referencias e notas bibliográficas

  • Testemuño persoal.