Busca MIME

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Esta páxina permite filtrar os ficheiros segundo o seu tipo MIME. Entrada: tipodecontido/subtipo ou tipodecontido/*; por exemplo, image/jpeg.

Busca MIME