Bernaldino

Na Nomes-Galegos.info, a wikipedia en galego.

Variante hipocorística de Bernaldo.